ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายเสถียร เพ็งเพชร
ชื่อ       นายเสถียร นามสกุล       เพ็งเพชร
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึุกษา       ศ.ศ.บ.  
ตำแหน่ง       คศ.1
หัวหน้างาน       -
ประจำชั้น       มัธยมศึกษาปีที่ 1
สอนวิชา       การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท - -
2
ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี  ป.ว.ส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
อบรมโครงการผลิตประกวดสื่อการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
2
2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติตามโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ยุวชนการศึกษาระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
3
2560
อบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ณ วัดศรีสมบูรณ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4
2560
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องอินทนินโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
5
2559
อบรมหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ วันที่ 27พ.ค. 2559
6
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง โรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จ.พิจิตร วันที่ 22 ส.ค. 2559
7
2559
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง มิติใหม่การศึกษาไทยและสร้างคนดีที่พึงปรารถนา ณ หอประชุมโรงแรมเมืองลิกอร์ นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค. 2559
8
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
9
2559
อบรมโครงการจัดทำข้อสอบกลางเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ณ โรงเรียนปากพนัง ระหว่างวันที่ 11-12ก.พ. 2560
10
2556
โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกาและหลักสูตรท้องถิ่น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วันที่ 19 สิงหาคม 2556
11
2556
ทัศนศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล 3 ตลาดล่าง เทศบาลเมืองสุราษฎร์ วันที่ 29-30 มี.ค. 2556
12
2556
การประกันคุณภาพทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 27-28 มี.ค. 2556 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
13
2555
อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วันที่ 28-29 มีนาคม 2555
14
2555
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณท์เมืองนครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 กันยายน 2555 (อ้างอิง คำสั่ง 037/2555)
15
2555
ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม จ.นครศร๊ธรรมราช วันที่ 29 พ.ย. 2555 (อ้างอิง คำสั่ง 049/2555)
16
2555
เกียรติบัตรผ่านการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระหว่างวันที่ 28-29 เดือนมีนาคม 2555 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
17
2554
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ไทย ณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) เมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 23 มิ.ย. 2554 (คำสั่ง 33/2554)
18
2553
ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 30 ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์ประชาสรรค์ จ. กระบี่
19
2553
เกียรติบัตรผ่านการอบรม เรื่อง การทบทวนหลักสูตรและการวัดประเมินผล วันที่ 25 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
20
2553
เกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมโครงการผลิตและพัฒนาสื่อโดยใช้นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
21
2553
เกียรติบัตรผ่านการอบรมโครงการจัดทำหลักสูตรเทศบาลเมืองปากพนังตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 5-9 เม.ย. 2553 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เมืองคนดีวิชาการระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2
2559
ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3
2556
เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 นครวิชาการ ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2556 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
4
2554
เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัล ระดับดี การเข้าร่วมประกวด “โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและค่านิยมที่ดีงาม” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 6 ก.ค. – 17 ส.ค. 2554
5
2554
เกียรติบัตรผ่านการทดสอบกำลังใจ กระโดดหอสูง 34 ฟุต
6
2554
เกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง รองผู้กำกับการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 3 สังกัดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 3 กลุ่มที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2559
การบรรจุภัณฑ์ ขนมลา ให้กับ อ.บ.ต. ระโนด จังหวัดสงขลา วันที่ 19 พ.ค. 2559
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล