หัวข้อข่าว : ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการแข่งขันทักษะวิชาการ นครตรังวิชาการ เมื่อวันที่ 18-20 มิ.ย. 2557 ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้
  
รางวัลการแข่งขันระดับเหรียญทอง
1.	เรียงความ		
-  	เด็กหญิงธนพร  	หัสดี  	ม.2/1
2.	งานใบตอง
-	เด็กหญิงขวรา	หล่อนุ้ย	ม.3/1
-	เด็กชายสิทธิชัย	สุขนิยม	ม.3/1
-	เด็กหญิงสุกัญญา	กัญกาญจนะ	ม.2/1
รางวัลการแข่งขันระดับเหรียญเงิน
1.	เล่านิทาน
-     	เด็กหญิงสุนิสา  	สุขจันทร์	ม.3/1
2.	วาดภาพระบายสี	
-    	เด็กหญิงวาลิกา  	เมืองจันทร์บุรี	ม.3/1
- 	เด็กหญิงสาลิศา	สุขจันทร์	ม.3/1

3.	การประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้
-	เด็กชายบุญธรรม	ดวงจู	ม.3/2
-	เด็กชายศรายุทธ	ศิริวัฒน์	ม.3/2
-	เด็กชายอาธิกร	อ่อนจันทร์	ม.2/1
4.	งานประดิษฐ์ร้อยมาลัย
-	เด็กหญิงธัญวรัตน์	ศรีศักดา	ม.1/1
-	เด็กหญิงปิยะธิดา	เพชรกูล	ม.3/2
-	เด็กหญิงเลิศนภา	ลักษณา	ม.1/1
5.	งานกระเช้าดอกไม้
-	เด็กหญิงศุภรัตน์ 	หนูเขียว	ม.3/2
-	เด็กหญิงวิมลศิริ	ปานเจน	ม.3/2
-	เด็กหญิงสาริณี	งุ่นศิริ	ม.1/1
รางวัลการแข่งขันระดับเหรียญทองแดง
1.	กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
-	เด็กหญิงจุฑาทิพย์	ปานน้อย	ม.2/1
-	เด็กหญิงมยุรี 	เขียนด้วยง	ม.2/1
-	เด็กหญิงสาธิดา	มีเงิน	ม.2/1
2.	ตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา
-	เด็กหญิงณัฏฐริณี	ช่วยเจริญ	ม.3/1
-	เด็กหญิงณัฐธิดา	มีแย้ม	ม.2/1
3.	กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
-	เด็กหญิงศรัญญา	จันทร์สังสา	ม.3/2
4.	แข่งขันหุ่นยนต์อัตฺโนมัติ
-	เด็กชายภาณุวัฒน์	เสนพิทักษ์	ม.2/1
-	เด็กชายอนุศักดิ์	มาศศรี	ม.2/1
-	เด็กหญิงอารียา	บัวทอง	ม.1/1

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะอื่นๆ
1.	คัดลายมือภาษาไทย 	ม.1 - ม.3
-	เด็กชายศุภณัฐ	วงศ์ใหญ่	ม.2/2
2.	อัจฉริยภาพทางภาษาไทย
-	เด้กหญิงชไมพร	ไหมการ	ม.3/1
3.	ตอบปัญหาสารานุกรม
-	เด็กหญิงบัวบูชา	วงศ์กระจ่าง	ม.2/1
-	เด็กหญิงพรทิพย์	ลักษณา	ม.2/1
-	เด็กหญิงสุพรรษา	ปิ่นแก้ว	ม.3/1
4.	อ่านบทร้อยกรอง
-	เด็กชายณัฐพงศ์	เชิดชู	ม.3/1
5.	คณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว
-	เด็กชายรุ่งวิรัตน์	พิมพ์วงศ์	ม.3/1
6.	อัจริญภาพทางคณิตศาสตร์
-	เด็กหญิงธวัลหทัย	จันทร์ทอง	ม.2/1
7.	อัจริญภาพทางสังคมศึกษา
-	เด็กชายรัตน์พล	จันทร์ธูป	ม.3/2
-	เด็กชายวุฒิภัทร	เกิดบ้านใหม่	ม.3/2
8.	ทักษะทางคอมพิวเตอร์
-	เด็กชายกัมพล	ทองดี	ม.1/1
9.	ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
-	เด็กชายธงชัย	บุญรอดชู	ม.2/1
-	เด็กหญิงสินัฐนันท์	มีแย้ม	ม.2/1
10.	ภาษาต่างประเทศ วาดภาพจากเรื่องที่กำหนดให้
-	เด็กชายณัฐพล  	เพ็งจันทร์	ม.2/2
11.	สร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
-	เด็กชายเทพรินทร์ศิริวัฒน์	ม.3/1
รายงานข่าว 25 มิ.ย. 2557


จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 1772 คน.

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

admin
 Posted : 2014-06-26 13:43:12    IP : 118.173.2.148


เด็กหญิงธนพร หัสดี ม.2/1

 Comment : 1
E-mail :
กลับขึ้นด้านบน

admin
 Posted : 2014-06-26 13:44:18    IP : 118.173.2.148


เด็กหญิงขวรา หล่อนุ้ย ม.3/1

 Comment : 2
E-mail :
กลับขึ้นด้านบน

admin
 Posted : 2014-06-26 13:45:22    IP : 118.173.2.148


- เด็กชายสิทธิชัย สุขนิยม ม.3/1

 Comment : 3
E-mail :
กลับขึ้นด้านบน

pra
 Posted : 2014-06-26 13:46:29    IP : 118.173.2.148


- เด็กหญิงสุกัญญา กัญกาญจนะ ม.2/1

 Comment : 4
E-mail :
กลับขึ้นด้านบน

admin
 Posted : 2014-06-26 13:49:38    IP : 118.173.2.148


เด็กหญิงสุนิสา สุขจันทร์ ม.3/1

 Comment : 5
E-mail :
กลับขึ้นด้านบน

boy
 Posted : 2014-06-26 13:50:38    IP : 118.173.2.148


เด็กหญิงวาลิกา เมืองจันทร์บุรี ม.3/1

 Comment : 6
E-mail :
กลับขึ้นด้านบน

admin
 Posted : 2014-06-26 13:51:15    IP : 118.173.2.148


เด็กหญิงสาลิศา สุขจันทร์ ม.3/1

 Comment : 7
E-mail :
กลับขึ้นด้านบน

admin
 Posted : 2014-06-26 13:52:20    IP : 118.173.2.148


เด็กชายบุญธรรม ดวงจู ม.3/2

 Comment : 8
E-mail :
กลับขึ้นด้านบน

admin
 Posted : 2014-06-26 13:52:59    IP : 118.173.2.148


เด็กชายศรายุทธ ศิริวัฒน์ ม.3/2

 Comment : 9
E-mail :
กลับขึ้นด้านบน

boy
 Posted : 2014-06-26 13:57:09    IP : 118.173.2.148


เด็กชายอาธิกร อ่อนจันทร์ ม.2/1

 Comment : 10
E-mail :
กลับขึ้นด้านบน

admin
 Posted : 2014-06-26 13:57:58    IP : 118.173.2.148


เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศรีศักดา ม.1/1

 Comment : 11
E-mail :
กลับขึ้นด้านบน

admin
 Posted : 2014-06-26 13:58:47    IP : 118.173.2.148


เด็กหญิงปิยะธิดา เพชรทูล ม.3/2

 Comment : 12
E-mail :
กลับขึ้นด้านบน

admin
 Posted : 2014-06-26 14:01:40    IP : 118.173.2.148


เด็กหญิงเลิศนภา ลักษณา ม.1/1

 Comment : 13
E-mail :
กลับขึ้นด้านบน

admin
 Posted : 2014-06-26 14:03:43    IP : 118.173.2.148


เด็กหญิงศุภรัตน์ หนูเขียว ม.3/2

 Comment : 14
E-mail :
กลับขึ้นด้านบน

admin
 Posted : 2014-06-26 14:04:22    IP : 118.173.2.148


เด็กหญิงวิมลศิริ ปานเจน ม.3/2

 Comment : 15
E-mail :
กลับขึ้นด้านบน

admin
 Posted : 2014-06-26 14:05:05    IP : 118.173.2.148


เด็กหญิงสาริณี งุ่นศิริ ม.1/1

 Comment : 16
E-mail :
กลับขึ้นด้านบน

admin
 Posted : 2014-06-26 14:13:54    IP : 118.173.2.148


- เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปานน้อย ม.2/1
- เด็กหญิงมยุรี เขียนด้วยง ม.2/1
- เด็กหญิงสาธิดา มีเงิน ม.2/1

 Comment : 17
E-mail :
กลับขึ้นด้านบน

admin
 Posted : 2014-06-26 14:14:45    IP : 118.173.2.148


- เด็กหญิงณัฏฐริณี ช่วยเจริญ ม.3/1
- เด็กหญิงณัฐธิดา มีแย้ม ม.2/1

 Comment : 18
E-mail :
กลับขึ้นด้านบน

 Posted : 2014-06-26 14:16:16    IP : 118.173.2.148


- เด็กหญิงศรัญญา จั นทร์สังสา ม.3/2

 Comment : 19
E-mail :
กลับขึ้นด้านบน

admin
 Posted : 2014-06-26 14:18:51    IP : 118.173.2.148


- เด็กชายภาณุวัฒน์ เสนพิทักษ์ ม.2/1
- เด็กชายอนุศักดิ์ มาศศรี ม.2/1
- เด็กหญิงอารียา บัวทอง ม.1/1

 Comment : 20
E-mail :
กลับขึ้นด้านบน

1 2


 แสดงความเห็น
ชื่อ/Username
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ
 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
ใส่ภาพ
 
code
 
PRJHC
Emotions
 
แสดงความเห็น

| ปิดหน้าต่างนี้ ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ jirawat_a@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป