บทความ
  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
บทความ

ค้นหาบทความ ::
 
เจ้าหน้าที่ ::
 


หัวข้อบทความ
 ผู้แจ้ง
 วันที่แจ้ง

select * from article order by id desc ;  
ชุดการสอนย้อนรอยปากพนัง ครูดุษฎี คงโต 20 ก.ย. 2555
 
อ่านจับใจความเพลง ครูณัฐิฎา มุสิกวงศ์ 26 พ.ค. 2553
 
ท่าพื้นฐานของการเล่นตระกร้อ ครูรอหาดี เจ๊ะสนิ 25 มี.ค. 2553
 
บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า นางกิตติรัตน์ สุวรรณรัตน์ 25 ก.พ. 2553
 
คู่มือการใช้แบบฝึกหัดทักษะคณิตศาสตร์ ครูจารุ รัตนชุม 24 มิ.ย. 2552
 
แบบฝึกหัดทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูจารุ รัตนชุม 24 มิ.ย. 2552
 
สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่องเศษส่วน ครูนงเยาว์ เส้งสุ้น 19 พ.ค. 2552
 
ชุดการสอน พลศึกษา (วอลเลย์บอล) ป.5 เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล ครูณัฏฐ์ ช่างปณีตัง 7 พ.ค. 2552
 
ชุดการสอน วิชาภาษาอังกฤษ (แบบฝึกหัด) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูจรรยาบุญ ตามช่วย 19 ม.ค. 2552
 
ชุดการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูจรรยาบุญ ตามช่วย 19 ม.ค. 2552
 
ชุดการสอน เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน ชั้น ป.5 ครูยุพิน ชูสุวรรณ์ 23 ธ.ค. 2551
 
ชุดการสอน เรื่องเศษส่วนอย่างต่ำ ชั้น ป.5 ครูยุพิน ชูสุวรรณ์ 23 ธ.ค. 2551
 
ชุดการสอนระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูดุษฎี เพชร์สังข์ 28 ต.ค. 2551
 
ชุดการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูดุษฎี เพชร์สังข์ 28 ต.ค. 2551
 
ชุดการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูดุษฎี เพชร์สังข์ 28 ต.ค. 2551
 
ชุดการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูดุษฎี เพชร์สังข์ 28 ต.ค. 2551
 
ชุดการบวก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูดุษฎี เพชร์สังข์ 28 ต.ค. 2551
 
ชุดการเรียนรู้ วิชาสังคม ครูกัลยาณี ศรีขาว 23 ก.ย. 2551
 
การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด 2003 นามบัตร จิรวัฒน์ นาคสง 15 ก.ย. 2551
 
การใช้งานตารางใน โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด 2003 เบื้องต้น จิรวัฒน์ นาคสง 4 ก.ย. 2551
 
การใส่ภาพ รูปร่างอัตโนมัติ เส้นขอบ ข้อความศิล โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด 2003 เบื้องต้น จิรวัฒน์ นาคสง 4 ก.ย. 2551
 
การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด 2003 เบื้องต้น จิรวัฒน์ นาคสง 4 ก.ย. 2551
 
การเข้าโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด 2003 จิรวัฒน์ นาคสง 4 ก.ย. 2551
 
บทเรียนโปรแกรม เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ป.5 นายพลกฤต โกฏิกุล 4 ก.ย. 2551
 
ชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ป.5 ชุดที่ 4 นางสาววาสนา นุกูลรัตน์ 30 ก.ค. 2551
 
ชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ป.5 ชุดที่ 3 นางสาววาสนา นุกูลรัตน์ 30 ก.ค. 2551
 
ชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ป.5 ชุดที่ 2 นางสาววาสนา นุกูลรัตน์ 30 ก.ค. 2551
 
ชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ป.5 ชุดที่ 1 นางสาววาสนา นุกูลรัตน์ 30 ก.ค. 2551
 
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ จิรวัฒน์ นาคสง 6 ก.พ. 2551
 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ จิรวัฒน์ นาคสง 6 ก.พ. 2551
 
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จิรวัฒน์ นาคสง 6 ก.พ. 2551
 
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการอุธรณ์ ค่าวินิจฉัยการพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2549 จิรวัฒน์ นาคสง 4 ม.ค. 2551
 
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2549 จิรวัฒน์ นาคสง 4 ม.ค. 2551
 
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 จิรวัฒน์ นาคสง 4 ม.ค. 2551
 
กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ.2549 จิรวัฒน์ นาคสง 4 ม.ค. 2551
 
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 จิรวัฒน์ นาคสง 4 ม.ค. 2551
 
ชุดซ่อมเสริมสำเร็จรูป ป.6 ครูจารุ รัตนชุม 22 พ.ค. 2550
 
เอกสารการฝึกกรีฑาระยะสั้นขั้นพื้นฐาน ครูอนันชัย อนุจันทร์ 21 ธ.ค. 2549
 
มาทำให้ไฟล์ Word ของคุณเป็น PDF กันดีกว่า ครูจิรวัฒน์ นาคสง 21 พ.ย. 2549
 
มาปกป้องโฟลเดอร์สำคัญ ๆ ของคุณไม่ให้ใครเข้าไปเปิดดูได้กันดีกว่า ครูจิรวัฒน์ นาคสง 21 พ.ย. 2549
 
การนับศักราชและเหตุการณ์สำคัญ ครูอาทิตย์ สัสดี 21 พ.ย. 2549
 
นามบัตร - 9 ส.ค. 2549
 
แผ่นพับวันแม่ - 9 ส.ค. 2549
 
60 ปีครองราช - 9 ส.ค. 2549
 
การ์ดวันแม่ - 9 ส.ค. 2549
 
ชุดการสอนวอลเล่ย์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูจิรา รัตนวิเชียร 9 มิ.ย. 2549
 
จัดการเรียนรู้อย่างไรให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ อารมณ์ จันทร์ลาม 2 มิ.ย. 2549
 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จิรวัฒน์ นาคสง 18 พ.ค. 2549
 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จิรวัฒน์ นาคสง 18 พ.ค. 2549
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) จิรวัฒน์ นาคสง 15 มี.ค. 2549
 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จิรวัฒน์ นาคสง 15 มี.ค. 2549
 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 จิรวัฒน์ นาคสง 15 มี.ค. 2549
 
พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 จิรวัฒน์ นาคสง 15 มี.ค. 2549
 
กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ จิรวัฒน์ นาคสง 15 มี.ค. 2549
 
พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ จิรวัฒน์ นาคสง 15 มี.ค. 2549
 
พ.ร.บ. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ จิรวัฒน์ นาคสง 15 มี.ค. 2549
 
พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จิรวัฒน์ นาคสง 15 มี.ค. 2549
 
ระเบียบการแต่งกายและความประพฤติของนักเรียน จิรวัฒน์ นาคสง 15 มี.ค. 2549
 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จิรวัฒน์ นาคสง 15 มี.ค. 2549
 
พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ จิรวัฒน์ นาคสง 15 มี.ค. 2549
 
กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ จิรวัฒน์ นาคสง 15 มี.ค. 2549
 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ จิรวัฒน์ นาคสง 15 มี.ค. 2549
 
การทำ e-book ด้วย flip album จิรวัฒน์ นาคสง 23 ก.พ. 2549
 
ฉบับที่ 2 3,500 บาท เตรียมตัวอย่างไร งานนิเทศการศึกษา 16 ก.พ. 2549
 
ฉบับที่ 1 3,500 บาท ง่ายนิดเดียว งานนิเทศการศึกษา 7 ก.พ. 2549
 
Google Talk จิรวัฒน์ นาคสง 18 ม.ค. 2549
 
การเพิ่ม เนื้อที่ของ hotmail ให้เป็น 250 MB จิรวัฒน์ นาคสง 3 ม.ค. 2549
 
108 ปัญหาคอมพิวเตอร์ ที่พบกันบ่อยๆ จิรวัฒน์ นาคสง 29 ธ.ค. 2548
 
การทำ Power Supply ของ Computer เป็นแหล่งจ่ายไฟทั่วไป จิรวัฒน์ นาคสง 29 ธ.ค. 2548
 
การใช้งานโปรแกรม WinZip จิรวัฒน์ นาคสง 29 ธ.ค. 2548
 
การสร้างตัวอักษรหลอดไฟนีออน จิรวัฒน์ นาคสง 29 ธ.ค. 2548
 
การทำตัวอักษรเป็นไฟด้วย photoshop จิรวัฒน์ นาคสง 29 ธ.ค. 2548
 
ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทาง Printer Port จิรวัฒน์ นาคสง 29 ธ.ค. 2548
 
10 เทคนิคกรใช้ internet Explorer จิรวัฒน์ นาคสง 29 ธ.ค. 2548
 
เปลี่ยนชื่อไฟล์นับร้อย นับพันในคลิกเดียว จิรวัฒน์ นาคสง 29 ธ.ค. 2548
 
การเข้าหัว RJ-45 จิรวัฒน์ นาคสง 29 ธ.ค. 2548
 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โปรโตคอล TCP/IP จิรวัฒน์ นาคสง 29 ธ.ค. 2548
 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Port scanning และวิธีการป้องกัน จิรวัฒน์ นาคสง 29 ธ.ค. 2548
 
สปายแวร์และวิธีการป้องกัน จิรวัฒน์ นาคสง 28 ธ.ค. 2548
 
สาระน่ารู้สู่ความปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ จิรวัฒน์ นาคสง 28 ธ.ค. 2548

 

programWeb & Designed by jirawat naksong(webmaster)